CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LIỆT

       Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hộiKhông có pháp luật, xã hội sẽ không có trật tự, ổn định, không thể tồn tại và phát triển. Nhờ có pháp luật, nhà nước phát huy được quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của các cá nhân, tổ chức.

      Đối với đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là phương tiện không thể thiếu bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội nói chung. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh hoá đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị mới.

      Đối với giáo dục, đặc biệt trong các trường học, pháp luật giúp các hoạt động của nhà trường đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh góp phần không nhỏ nâng cao ý thức mỗi công dân.

      Nhận thức được tầm quan trọng của pháp luật, Trường Tiểu học Thanh Liệt luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Các kế hoạch về tuyên truyền, giáo dục pháp luật luôn được Ban giám hiệu chú trọng xây dựng và triển khai kịp thời, phù hợp với từng đối tượng. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia đầy đủ các buổi học Nghị quyết, các buổi tuyên truyền về pháp luật do nhà trường hay UBND xã Thanh Liệt phối hợp tổ chức. Ban giám hiệu nhà trường luôn khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật, từ đó đóng góp, xây dựng các quy chế, quy định chung trong nhà trường.

      Vừa qua, thực hiện CV số 90/PGD&ĐT ngày 22/02/2022 của PGD&ĐT huyện Thanh Trì về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến 09 Luật và 04 Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV đến toàn bộ CBGV, NV nhà trường với các nội dung:

*09 Luật:

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

– Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

– Luật Đầu tư.

– Luật Nhà ở.

– Luật Đấu thầu.

– Luật Điện lực.

– Luật Doanh nghiệp.

– Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Luật Thi hành án dân sự.

Nội dung chi tiết:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx

*04 Nghị quyết:

– Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-44-2022-QH15-chu-truong-dau-tu-duong-bo-cao-toc-Bac-Nam-phia-Dong-2021-2025-500820.aspx

– Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-44-2022-QH15-chu-truong-dau-tu-duong-bo-cao-toc-Bac-Nam-phia-Dong-2021-2025-500820.aspx

– Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-45-2022-QH15-thi-diem-co-che-chinh-sach-dac-thu-phat-trien-Can-Tho-500821.aspx

– Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-46-2022-QH15-ky-hop-bat-thuong-lan-thu-nhat-Quoc-hoi-khoa-XV-500822.aspx

      Bên cạnh đó, Trường Tiểu học  Thanh Liệt cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về gia đình, trẻ em. “Trẻ em như búp trên cành, là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước!”. Bởi vậy, việc “Tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh mà ở đó tất cả trẻ em đều được bảo vệ. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực. Trợ giúp, phục hồi kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, tạo cơ hội để các em được tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển” là một trong những mục tiêu quan trọng, là mối quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước ta, của toàn xã hộicủa mỗi gia đình và cũng là nhiệm vụ quan trọng của mỗi nhà trường.

       Để có thể làm tốt công tác bảo vệ trẻ em, nhà trường luôn khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần trang bị và thường xuyên cập nhật cho mình đầy đủ các kiến thức pháp luật về gia đình và trẻ em.

– Luật trẻ em 2016: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-tre-em-2016-303313.aspx

– Luật hôn nhân và gia đình 2014: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Hon-nhan-va-gia-dinh-2014-238640.aspx

– Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi năm 2020): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx

– Bộ luật hình sự 2017: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Bo-luat-Hinh-su-2017-354053.aspx

– Chiến lược phát triển gia đình Việt nam đến năm 2030: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Ke-hoach-464-KH-UBND-2022-thuc-hien-Chien-luoc-phat-trien-gia-dinh-Viet-Nam-Ninh-Thuan-504039.aspx

– Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-45-QD-TTg-2022-Chuong-trinh-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-tinh-hinh-moi-500393.aspx

– Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-96-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chuong-trinh-giao-duc-dao-duc-loi-song-trong-gia-dinh-501023.aspx

– Các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo của Thành phố, huyện nhằm tăng cường phòng, chống bạo lực trẻ em.

        Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, thời gian tới, nhà trường sẽ thường xuyên đăng tải, cập nhật nội dung các văn bản pháp luật trên trang website của nhà trường. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chủ động nghiên cứu, tự giác học tập, tìm hiểu, tuần thủ và chấp hành tốt các quy định mới ban hành của Đảng và Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả giảng dạy và chất lượng các hoạt động của nhà trường.