Thời khóa biểu trực tiếp từ ngày 12/4/2022

Tải File tại đây: TKB TRỰC TIẾP (12.4)