BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỬI THÔNG ĐIỆP TỚI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NHÂN DỊP 20 – 11

Xem chi tiết tại đây: http://daidoanket.vn/bo-truong-bo-gddt-gui-thong-diep-toi-doi-ngu-nha-giao-nhan-dip-20-11-5702474.html

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn.