Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật giáo dục năm 2020

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2019-2020