Một số hình ảnh chương trình trải nghiệm, rèn luyện kĩ năng sống cho hs 28/3