Một số hình ảnh tổ chức thành công ngày 26/3/2019. Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn