Phân công hỗ trợ PHHS tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2022-2023