Thông báo tuyển sinh học bơi khoá II – hè năm 2022