Công văn 608/UBND-GDĐT của UBND huyện Thanh Trì v/v cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trở lại trường học trực tiếp