Công văn 976/UBND-KGVX của UBND Thành phố Hà Nội v/v cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp