Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm học 2020 – 2021

Chử Minh Hồng – Tiếng Việt lớp 5

Trình Thị Thu Thuỷ – Tiếng Việt lớp 1

Nguyễn Thị Thu Trang – Hoạt động trải nghiệm lớp 1

Nguyễn Thị Thu Phương – Đạo đức lớp 3

Nguyễn Thị Thu Hà – Công tác Đội

Nguyễn Thị Điềm – Quản lý

Nguyễn Ngọc Thuyết – Toán lớp 5

Mai Thị Nhàn – Địa lý lớp 4

Đào Lệ Huyền – Toán lớp 5