Ban phụ huynh và BGH nhà trường, GVCN lớp 3D tổ chức buổi sinh hoạt trải nghiệm “Tết cổ truyền”