Vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 (từ 00h00 ngày 25/6/2022 đến 24h ngày 25/6/2022)