Thông tin về chương trình trải nghiệm cho học sinh vào ngày 28/3

Tour hoàng thành, công viên nước 265.000D