Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm học 2019-2020

Tải file tại đây: SKKN cô Điềm năm học 2019-2020

skkn duong bon (1)

skkn khối 4 Thanh Liệt 2

SKKN SỬA

SKKN MỘT SỐ KĨ NĂNG NHẰM NÂNG CAO KĨ NĂNG ĐOC CHO HS LOP 5 (da sưa)