Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm học 2021 – 2022

Cao Mỹ Linh – Tiếng Việt lớp 3

Chử Minh Hồng – Tiếng Việt lớp 5

Đào Lệ Huyền – Toán lớp 5

Đào Thị Hồng Hà – Tiếng Việt lớp 4

Nguyễn Quỳnh Nga – Khác lớp 2

Nguyễn Thanh Thuý – TNXH lớp 3

Nguyễn Thị Kim Anh – Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Phương Mai – Đạo đức lớp 1

Nguyễn Thị Thu Hà – Công tác Đội

Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ nhiệm lớp 2

Nguyễn Thị Thu Phương – Tiếng Việt lớp 4

Nguyễn Thị Thu Trang – Toán lớp 1

Phạm Thị Lụa – Chủ nhiệm lớp 2

Phùng Thị Kim Oanh – Toán lớp 1

Vũ Thị Bích Hồng – Lịch sử lớp 4