Thời khoá biểu học trực tuyến tuần 1 (khối 1), tuần 1,2 (khối 2,3,4,5)

Tải file đính kèm: Thời khoá biểu tuần 1 (khối 1) và tuần 1,2 (khối 2,3,4,5)