Thời khoá biểu học trực tuyến tuần 2 (khối 1), tuần 3 (khối 2,3,4,5)

Tải file đính kèm: Thời khoá biểu tuần 2 (khối 1) và tuần 3 (khối 2,3,4,5)