THÔNG BÁO TẠM THỜI NGHỈ DẠY BƠI CHO HỌC SINH (Từ ngày 13/06/2022 đến ngày 16/06/2022)